Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „B” jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu i prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30. Ośrodek zapewnia oparcie społeczne osobą dorosłym, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów osób z różnoraką niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności podejmowanej przez ŚDS jest kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:
 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,
 • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym
 • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową,
 • stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi jednego z jej członków.
W ramach realizacji w/w zadań, Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia zróżnicowane usługi w zależności od możliwości psychicznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań. Opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika program terapeutyczny obejmuje:
 • trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,
 • trening umiejętności społecznych oraz interpersonalnych,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • psychoterapię indywidualną i grupową.
Każdy z uczestników ŚDS ma możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach:
 • Pracownia krawiecka, rękodzieła
 • Pracownia majsterkowicza (stolarska)
 • Pracownia komputerowo – plastyczna
 • Pracownia kulinarna
 • Pracownia zoologiczno – botaniczna
Prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne, muzyczno – taneczne, plastyczne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz koło fotograficzne. Ośrodek zapewnia swoim uczestnikom rehabilitację ruchową, opiekę pielęgniarską i psychologiczną. Program działania ŚDS typu „B” przewiduje następujące obszary działania i formy zajęć:
 1. treningi komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych (zajęcia indywidualne, grupowe, spotkania społeczności)
 2. trening higieniczny – mający na celu naukę dbania o higienę osobistą
 3. trening edukacyjny: nauka pisania, czytania i liczenia
 4. zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą poprzez udział w zajęciach muzycznych, plastycznych, usprawniania fizycznego
 5. trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 6. organizacja integracyjnych otwartych i zamkniętych imprez okolicznościowych
 7. stała współpraca z rodziną, w miarę potrzeb wizyty domowe u uczestników w miejscu zamieszkania.
Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Radomiu na ulicy Sobótki 5. Ośrodek dziennego pobytu, jakim jest ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu (typ B).  Podstawę prawną działania Domu stanowią w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 163 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz.U. z 2011 Nr.231, poz.1375).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).
 4. Stosownej umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia, a Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Radomia na prowadzenie ŚDS jako zadania zleconego przez samorząd organizacji pozarządowej.
 5. Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

Pracownie

Pracownia kulinarna (w tym prowadzenie treningu kulinarnego)
Obok nauki i ćwiczenia typowych czynności związanych z przygotowaniem posiłku i nakryciem do stołu odbywają się również zajęcia mające na celu podniesienie sprawności intelektualnych i ruchowych, jak choćby segregowanie produktów spożywczych, nazywanie ich i grupowanie w zbiory typu: warzywa, owoce, nabiał pieczywo itp. Podopieczni ćwiczą nawyki higieny osobistej i otoczenia podczas przygotowania i spożywania posiłku. Uczą się obsługi urządzeń AGD, co pomoże im w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym, podejmują próby gospodarowania własnym budżetem.

Pracownia majsterkowicza (stolarska)
W ramach tej pracowni uczestnicy uczą się organizacji stanowiska pracy, umiejętności planowania pracy oraz samokontroli tempa pracy. Prowadzony jest m. in. trening zaradności życiowej, posługiwania się narzędziami ręcznymi (wkrętakami, kluczami, młotkiem czy piłami) oraz elektronarzędziami (wiertarką, wyrzynarką, wkrętarką, pistoletem klejowym), naprawa drobnego sprzętu domowego, naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, odnawianie mebli, mocowanie i oprawianie prac wykonywanych na innych zajęciach, nauka grillowania, przygotowanie ogniska i patyków na kiełbaski.

Pracownia komputerowo – plastyczna
W ramach zajęć podopieczni zapoznają się z obsługą komputera i podstawowych urządzeń biurowych (laminarki, skanera, ksero itp.) i elektronicznych. W ramach zajęć wykonują szereg ćwiczeń edukacyjnych na programach komputerowych, grupowanych w zbiór ćwiczeń np.: pamięciowych, logicznych, zręcznościowych czy graficznych. Osoby potrafiące pisać doskonalą umiejętność poprzez dostosowane ćwiczenia: od przepisywania słów i gotowych zdań, do skomplikowanych. Podopieczni pod okiem terapeuty korzystają z Internetu, obsługują e-maila, wyszukują potrzebne im informacje, słuchają muzyki, zapoznają się z zasadami obowiązującymi w pracy z Internetem (np.: z zakresu bezpieczeństwa w sieci).
Podczas zajęć plastycznych podopieczni doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową poprzez pracę różnymi technikami artystycznymi (rysunek, lepienie z plasteliny czy masy plastycznej itp.), nabywają wiedze związaną z obchodzonymi świętami poprzez praktyczne przy przygotowaniu np.: inscenizacji tematycznie związanych z danym świętem. Przygotowują dekoracje oraz rekwizyty. Zajęcia plastyczne maja na celu nie tylko wykonanie konkretnych prac, stworzenie indywidualnej lub grupowej pracy plastycznej, ale także tworzą sytuację edukacyjną i podnoszą poziom sprawności ruchowej oraz zapoznają z kontekstem sytuacyjnym oraz celem wytworzenia danej pracy plastycznej, podnoszą poziom wykonywanych czynności(zwłaszcza związanych z manipulacja małymi przedmiotami, co usprawnia tzw. motorykę małą).

Pracownia zoologiczno – botaniczna
Praca w ogrodzie będzie formą terapii, która ma na celu poprawę kondycji fizycznej uczestników oraz sprawności manualnej, motorycznej i psychofizycznej. Praca w ogrodzie umożliwia zbieranie różnorodnych doświadczeń percepcyjnych: patrzenie, wąchanie, dotykanie, słuchanie, lepsze odbieranie bodźców zmysłowych. Pomoże redukować stany depresyjne dzięki pozytywnym przeżyciom, wzmocni poczucie własnej wartości – dzięki doświadczeniu skuteczności i przeżyciu sukcesu „potrafię pielęgnować kwiaty, ja dbam o te krzewy, warzywa”. Pomaga rozładować agresję poprzez pracę fizyczną. Zajęcia dostosowane są do możliwości każdego uczestnika. Podstawowym zadaniem uczestników jest uprawa warzyw, ziół, kwiatów, krzewów i drzewek owocowych. Uczestnicy podczas zajęć poznają cały proces uprawy warzyw: od siewu poprzez zabiegi pielęgnacyjno – uprawowe aż do zbioru. Dodatkowym atutem efektów działań pracowni jest satysfakcja uczestników z faktu, że wyprodukowane przez nich warzywa i owoce są wykorzystywane przez pracownię kulinarną do sporządzania posiłków, które są wspólnie spożywane przez wszystkich uczestników. W pracowni uczestnicy uczą się także opiekować zwierzątkami: rybkami akwariowymi, królikami, świnką morską, żółwiem, oraz ptaszkami. Karmią je, dbają o czystość w klatkach, uczą się odpowiedzialności za zwierzątka. 
Prace w ogrodzie prowadzone są od wczesnej wiosny do jesieni. W pozostałym okresie prowadzone są czynności mające na celu naprawę i konserwację narzędzi i urządzeń używanych do pracy w ogrodzie oraz opiekę nad zwierzętami. Zajęcia odbywają się przez cały rok w zależności od potrzeb i pogody

Pracownia krawiecka, rękodzieła
Prowadzone zajęcia mają na celu: pobudzenie wyobraźni, ćwiczenie sprawności manualnej, wyrabianie estetyki. W pracowni krawieckiej i rękodzieła prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna, która polega na rozwijaniu zdolności manualnych oraz zainteresowań osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia. Formy zajęć dostosowane są do możliwości i potrzeb osób uczęszczających zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego. Pracownia ta  wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonania podstawowych prac. W pracowni krawieckiej prowadzone są zajęcia z zaradności życiowej: prasowanie, reperacja odzieży, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Uczestnicy doskonalą techniki wyszywania, dziergania na drutach, szydełkowania i szycia. Przygotowywane są kostiumy do zajęć i przedstawień, dekoracje pomieszczeń oraz dekoracje świąteczne. Uczestnicy wykonują przedmioty użyteczności codziennej.

Zajęcia rehabilitacyjne
Sala rehabilitacyjna: tutaj terapia odbywa się indywidualnie i grupowo. W sali rehabilitacyjnej odbywają się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak np.: rowerki, steper, bieżnia itp. Oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego (piłki, woreczki, hantle, hula – hop, laski rehabilitacyjne itd.).

Zajęcia muzyczno – taneczne (w tym teatralno – wokalne)
W ramach zajęć podopieczni uczą się śpiewać, tańczyć, poznają nowe piosenki, grają na instrumentach (np.: na gitarze, syntezatorze), przygotowują się do występów, pokazów i konkursów. W ramach muzykoterapii wykorzystywane są elementy relaksacji, ćwiczeń oddechowych. Podopieczni poprawiają swoje funkcje poznawcze, takie jak pamięć, komunikacja, koordynacja ruchowa. Uczą się zachować związanych z występem przed publicznością itp.

Zajęcia psychologiczne
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Do zadań psychologa należy:
 1. realizowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących
 2. udział w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 miesięcy celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
 3. prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnej
 4. prowadzenie treningu radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5. prowadzenie treningu emocjonalnego
 6. prowadzenie treningu podstawowych umiejętności komunikacji
 7. prowadzenie treningu motywacyjno – aktywizacyjnego
 8. prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników

Zajęcia pedagogiczne
Zajęcia prowadzone są według planu pracy i zgodnie z indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym. Działania te są pomocne w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, prowadzą do kompensacji braków, odreagowaniu konfliktów oraz korygują niewłaściwe nawyki. Są prowadzone zajęcia edukacyjne, reedukacyjne i rozwijające umiejętności przydatne do podjęcia aktywności zawodowej tj. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert pracy, prowadzenie rozmowy z pracodawcą itp. W ramach zajęć utrwalane są podstawowe sprawności potrzebne w codziennym życiu (np.: rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie), praca nad kulturą języka, stwarzanie waruków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego, treningi poprawy funkcjonowania w grupie i najbliższym otoczeniu. Prowadzone są zajęcia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijające procesy myślowe, rozwijające koncentracje uwagi.


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sobótki 5, 26-600 Radom