Statut, regulamin

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM”
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu określa jego nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działalności, oraz zasady organizacji.
 
§ 2.
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej „Domem”, jest ośrodkiem wsparcia dlaosób z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu (Typ B) prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z Radomia, zwany dalejStowarzyszeniem.
§ 3.
 
 1. Dom powołany jest przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”.
 
§ 4.
 
 1. Podstawę prawną działania Domu stanowią w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 163 ze zm.)
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j. Dz.U. z 2011 Nr.231, poz.1375).
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).
  4. Stosownej umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia, a Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Radomia na prowadzenie ŚDS  jako zadania zleconego przez samorząd organizacji pozarządowej.
  5. Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
 2. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
§ 5.
 
 1. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Radomiu,
przy  ul. Sobótki 5.
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest całoroczną placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), również z niepełnosprawnościami sprzężonymi powyżej 16 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego.
 2. Skierowanie do Domu odbywa się na drodze decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOPS.
 3. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
 5. Nie są przyjmowane do Domu osoby, które:
 1. ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki pielęgniarskiej,
 2. wymagają specjalnych warunków bezpieczeństwa, których zapewnienie nie jest możliwe,
 3. zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób.
 
§ 6
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia jeden posiłek dziennie przyznanego
w ramach zadania własnego gminy, w ramach treningu kulinarnego
Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter pobytu dziennego.
Prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-16:00.
Działa 5 dni w tygodniu, w tym, co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone
 są zajęcia z uczestnikami.
 1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ferii letnich lub zimowych na okres
 niedłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 
Rozdział II
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
 
§ 7
 1. Głównym celem Domu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie
możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia z zachowaniem
 związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym,
w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
 1. Celami pracy Domu w stosunku do osób niepełnosprawnych są:
 1. utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz sprawności
 funkcjonalnej,
 1. wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu
 życia,
 1. podtrzymywanie i rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej,
 2. rozwój gotowości i umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu,
 porozumiewania się w formach alternatywnych i werbalnych oraz samodzielności
w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się,
 1. poprawa sprawności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w miejscu zamieszkania,
w ośrodku oraz w środowisku lokalnym (integracja),
 1. rozwój poznawczy (zainteresowanie i rozumienie siebie i otoczenia, związki przyczynowo
 skutkowe, przewidywanie i inne przejawy myślenia),
 1. rozwój umiejętności aktywnego życia,
 2. opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych,
 3. ochrona praw i interesów osób korzystających.
 4. poradnictwo dla opiekunów, pomoc im we wspieraniu osób niepełnosprawnych
  w osiąganiu i praktykowaniu samodzielności.
 
§ 8
 
 1. Celem działalności Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób, o których mowa w § 5 pkt 2.
 1. Dom świadczy w szczególności następujące specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd
 zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
 trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 1. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie
 pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami
w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach
 kultury;
 1. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
 literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach
 towarzyskich i kulturalnych; poradnictwo psychologiczne,
 1. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 2. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia,
 1. niezbędną opiekę,
 2. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 3. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
 zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej
na przystosowanym stanowisku pracy.
 1. Zadania określone w ust.1 realizowane są w formie zajęć indywidualnych
i zespołowych.
 
Rozdział III
Organizacja Domu
 
§ 9.
 
 1. ŚDS kieruje kierownik zatrudniony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
 Niepełnosprawnych „RAZEM”.
 1. Nadzór nad działalnością kierownika pełni Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.
 3. Obowiązki kierownika określa zakres obowiązków i czynności kierownika
 Środowiskowego Domu Samopomocy.
 1. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa:
 1. Regulamin Organizacyjny,
 2. Program działalności,
 3. Plan pracy na dany rok opracowany przez kierownika ŚDS, zatwierdzany przez Zarząd
 Stowarzyszenia na wniosek kierownika, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Radomia
i zaakceptowany przez Wojewodę Mazowieckiego.
 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Radomia.
 2. Nadzór nad realizacją zadań Domu, w tym, nad jakością usług, wydatkowaniem
 dotacji, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
 sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
 
 
§ 10.
 
 1. W Domu działa zespół wspierająco – aktywizujący, składający się z pracowników
 merytorycznych Domu (psychologa, pedagogów, terapeutów zajęciowych,
 rehabilitanta i kierownika).
 1. Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy:
 1. diagnoza stanu uczestnika,
 2. opracowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących,
 3. ewaluacja planu terapii,
 4. dokumentowanie pracy postępów uczestnika.
 1. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak,
co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów
postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także
ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
 1. Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta z usług, których zakres
i rodzaj wynika z indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego
 uczestnika.
 1. Działania wynikające z indywidualnego planu postępowania wspierająco
–aktywizującego uczestników koordynuje terapeuta zajęciowy/oligofrenopedagog
lub instruktor terapii zajęciowej, będący bezpośrednim opiekunem uczestnika.
Każdy uczestnik ma osobę do bezpośrednich kontaktów.
 1. Zespół wspierająco - aktywizujący powołuje kierownik i kieruje jego pracą.
 
§ 11.
 
 1. Dokumentację indywidualną uczestnika Domu stanowi:
 1. kopia decyzji kierującej do domu,
 2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
 niepełnosprawności,
 1. indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
 2. opinie specjalistów,
 3. notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności
 uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne
 dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu
 postępowania wspierająco-aktywizującego.
 
§ 12.
 
 1. Dokumentacja zbiorcza Domu zawiera w szczególności:
 1. ewidencję uczestników i obecności uczestników w domu,
 2. dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu,
 
§ 13.
 
 1. Pracownik Domu pracujący bezpośrednio z uczestnikami ma obowiązek:
 1. dbać o wysoką, jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,
 2. kierować się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia,
 3. zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku
 czynności zawodowych,
 1. na bieżąco i rzetelnie dokumentować pracę.
 
§ 14.
 
 1. W Domu zatrudnia się:
 1. kadrę merytoryczną: terapeutów zajęciowych/oligofrenopedagogów, pedagoga,
 psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, pielęgniarkę; a także
inny niezbędny personel wg rozpoznanych potrzeb uczestników.
 1. kadrę administracyjno – obsługową: księgową, kadrową, sekretarkę,
 konserwatora/ kierowcę, sprzątaczkę.
 1. Warunki pracy i wynagrodzenia personelu są określone Regulaminem pracy
  i wynagradzania w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”.
 
 
§ 15.
Gospodarka finansowa
 
 1. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy
jest plan finansowy opracowywany przez księgową w porozumieniu z kierownikiem
 i zatwierdzany przez prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 „RAZEM”.
 1. Źródłem finansowania są środki publiczne przekazywane przez Wojewodę
 Mazowieckiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Radomia w formie dotacji
 udzielanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 1. Źródłem finansowania mogą też być inne dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
 
§ 13.
Postanowienia końcowe
 
 1. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być prowadzone także
inne stałe formy programowe, zwłaszcza mieszkalne, po uzupełnieniu statutu
 placówki oraz regulaminu i uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
 
Zatwierdzono do realizacji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sobótki 5, 26-600 Radom