Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Teren działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba jego władz jest miasto Radom.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

§3

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§4

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
 2. Zarząd Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
 4. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
  2. w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
 5. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 6. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 837 z późn. zm.).

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji i formy działania

§8

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin.
 2. Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności na celu:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej
   i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  2. stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju;
  3. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
  4. wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  5. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  6. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  7. współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami;
  8. zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności;
  9. edukację i wychowanie;
  10. pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
  11. pomoc społeczną;
  12. pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
  13. działalność charytatywną;
  14. integrację środowiska seniorów;
  15. integrację europejską i współpracę międzynarodową;
  16. działalność związaną ze sportem;
  17. działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
  18. działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym;
  19. doradztwo rodzinne;
  20. promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową;
  21. wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
  22. prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych;
  23. prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej;
  24. finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
  25. wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie;
  26. wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci;
  27. wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią;
  28. wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  29. wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych;
  30. inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia;
  31. wspieranie i promowanie ekonomi społecznej.

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. wspieranie wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przez np. wyrównywanie szans edukacyjnych;
  2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
  3. inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej;
  4. organizowanie imprez artystycznych, festiwali, przeglądów, wernisaży, warsztatów, seminariów oraz prowadzenie własnego centrum poszukiwań artystyczno – kulturowych;
  5. organizowanie i realizację kolonii i obozy dla dzieci i młodzieży;
  6. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
  7. wspieranie działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
  8. badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalnymi;
  9. zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej i w tym celu nieustannie tworząc i powiększając swój kapitał żelazny (wieczysty);
  10. zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i alternatywnych form edukacji, w tym żłobków, przedszkoli i szkół;
  11. rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji poprzez zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy: klubów młodzieżowych, ośrodków i placówek wsparcia dziennego, spółdzielni socjalnych, specjalistycznych bibliotek;
  12. promocję, realizację i rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjno–wychowawczych;
  13. organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, wykładów, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych;
  14. organizowanie warsztatów twórczych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;
  15. inną działalność edukacyjną i oświatową;
  16. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  17. podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenia społeczne;
  18. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych;
  19. przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych, rozbudzanie ich zainteresowań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej;
  20. integrację środowiska seniorów;
  21. łączenie pokoleń;
  22. promocję i organizację wolontariatu;
  23. organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
  24. propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej
  25. w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących ideę integracji europejskiej;
  26. rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi;
  27. organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, obozów językowych, imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy;
  28. prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
  29. szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabilitację;
  30. prowadzenie poradni rodzinnej, punktów konsultacyjnych, świetlicy socjoterapeutycznej;
  31. organizację wypoczynku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych alternatywnych form wypoczynku;
  32. organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych;
  33. udział zespołów w artystycznych przeglądach, konkursach i festiwalach;
  34. rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej;
  35. wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.);
  36. inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie np. imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów;
  37. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  38. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
  39. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków Stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;
  40. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  41. organizację kampanii informacyjnych na temat ekonomii społecznej;
  42. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  1. działalność odpłatna:
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
   82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
   88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana
   94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  2. działalność nieodpłatna
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
   82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   85.10.Z Wychowanie przedszkolne
   85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
   88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
   88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana
 3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §8 i §9 niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celu, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje wg klasyfikacji PKD:
  56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
  81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
  85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
  88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§10

 1. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
 2. Placówkom, o których mowa w pkt 1 mogą być nadawane nazwy własne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana współdziałaniem w osiąganiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi są uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie innych osób w poczet członków zwyczajnych następuje w formie uchwały Zarządu.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być obywatel polski zasłużony w dziedzinie działalności stanowiącej przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
  2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
  3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym przedsiębiorcy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspierające finansowo jego statutową działalność.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w formie uchwały.
 3. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia przez swych upełnomocnionych przedstawicieli.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy realizacji jego statutowych zadań,
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§17

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub zwłoki w opłacie składek przez okres ponad 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia Zarządu;
  3. zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia.
 2. Członek wspierający traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek:
  1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  2. jego upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności;
  3. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się z deklarowanej formy wspierania finansowego Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszone osoby.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd lub inny organ zwołujący Zebranie zawiadamia członków przynajmniej na tydzień przed jego terminem.
 4. Jeśli Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 15 minut od zamknięcia Walnego Zgromadzenia Członków. Tak zwołane Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wszelkich uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15% uprawnionych do głosowania.

§21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. przyjmowanie informacji Zarządu na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium po upływie ich kadencji,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i minimalnych składek dla członków wspierających z tym, że wysokość składek członkowskich w roku 2004 ustalają założyciele stowarzyszenia,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 8. przyznawanie honorowego członkostwa,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §24 pkt 4. Głosowanie jest jawne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu w każdej sprawie.

§25

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością oraz reprezentuje je w stosunkach zewnętrznych.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym pierwszy Zarząd wybierany jest przez Założycieli na pierwszym zebraniu.
 3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 4. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach upoważniony jest Prezes.
 5. Do zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z członkiem Zarządu, umocowanych jest dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. opracowywanie i uchwalanie programów i planów działalności oraz preliminarza kosztów Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 6. opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwykłych i wspierających,
 8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o przyjęcie członków honorowych,
 9. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 11. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie wniosków o ustanie członkostwa,
 13. powoływanie placówek prowadzących przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny oraz określenie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności osób kierujących placówkami Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 15. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia,
 16. Zarząd może powołać Biuro Zarządu Stowarzyszenia i jego dyrektora.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne Zgromadzenie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
 6. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym na zaproszenie stosownego organu.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego zebranie.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

§30

Członek zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i składek członkowskich,
  2. przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego gdy Stowarzyszenie uzyska statut organizacji pożytku publicznego,
  3. subwencji i dotacji osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
  7. dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
  8. dochody z działalności gospodarczej,
  9. z umów sponsorskich.
 3. W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi” zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§32

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd w formie uchwały.
 2. Przygotowane przez Zarząd coroczne sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem §24 pkt 4.

§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem §24 pkt 4.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

Skontaktuj się z nami!

X